On-line trénink pro muže, kteří chtějí
mít vyšší sebevědomí a bohatší život.

Obchodní podmínky provizního systému

Tyto obchodní podmínky upřesňují vzájemné vztahy a závazky mezi affiliate partnerem / zprostředkovatelem (dále jen partner) a provozovatelem (obchodní společností Pomáháme uspět s.r.o., Dlouhá 773/35, Praha 1, 110 00, IČ: 29134366, plátce DPH) při využívání provizního systému (provize pro partnera za zprostředkování zákazníka).

Úvodní ustanovení

I. Registrace do provizního systému je bezplatná.

II. Provizní systém je umístěn na adrese: http://affiliate.mistrovstvisvadeni.cz a/nebo http://affiliate.silasebevedomi.cz/

III. Propagovaný web je umístěn na adrese: http://www.silasebevedomi.cz.

IV. Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která odešle objednávku do placeného tréninku Síla Sebevědomí, a částku z objednávky skutečně zaplatí, a po uplynutí 7 denní garance vrácení peněz ji nebude chtít zpět. Tj. proběhne úspěšně zrealizovaný obchod.

V. Partnerem se může stát plnoletá fyzická osoba, či právnická osoba.

VI. Provozovatel může registraci partnera zamítnout bez udání důvodu.

VII. Provozovatel může provizní systém kdykoliv ukončit.

VIII. Provozovatel může kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit tyto podmínky. Musí však dát partnerům o tom bezodkladně vědět a pokud nebude partner s novými podmínkami souhlasit, má právo na ukončení spolupráce, o které musí dát bezodkladně vědět na email affiliate (zavináč) silasevevedomi.cz .

IX. Partner se do provizního systému zapojí registrací na http://affiliate.mistrovstvisvadeni.cz/registrace/, kde musí souhlasit s těmito obchodními podmínkami provizního systému, přeje-li si partnerem stát.

X. Osobní údaje partnera jsou zpracovány provozovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., přičemž provozovatel prohlašuje, že je oprávněn takové údaje zpracovávat.

Vyplácení provizí a jejich výše

I. Provozovatel se zavazuje vyplatit partnerovi provizi za zprostředkování každého zákazníka, kterého přivede provozovateli prostřednictvím jednoznačného odkazu, tzv. affiliate odkazu s unikátním ID partnera. Cookies mají platnost 90 dnů.

II. Nárok na přímou provizi vzniká partnerovi v případě, že návštěvník přes jeho affiliate odkaz s jeho unikátním ID partnera přejde z webové stránky, na které je tento odkaz umístěn, případně z emailu, na webovou stránku provozovatele – propagovaný web, a tam daný návštěvník učiní objednávku do placeného tréninku Síla Sebevědomí, kterou také úspěšně zaplatí. Pokud by se stalo, že do 7 dnů od objednání zákazník od smlouvy odstoupí, tj. 7 denní garance vrácení peněz, bude tato provize partnerovi ručně odpočítána. Samotná provize je partnerovi připsána až tehdy, zaplatí-li zákazník částku z objednávky a provozovatel má tuto částku připsánu na svém bankovním účtu, případně virtuálním účtu platebních metod, které využívá.

III.  Provozovatel si vyhrazuje právo určité provize a transakce neschválit v případě, že došlo nebo dochází k porušení těchto smluvních podmínek.

IV. Aktuální výše provize: 1 500,- Kč z každého prodaného vstupu do placeného tréninku v hodnotě 3 990,- Kč.

V. Vyúčtování provizí se provádí na žádost partnera, prostřednictvím evidence v provizním systému, a to maximálně 1x měsíčně. Minimální hranice pro vyplacení nashromážděných prostředků z provizí je stanovena na 0,- Kč. Poskytovatel po schválené žádosti poukáže prostředky na bankovní účet partnera max. do 72 hodin v pracovních dnech.

VI. Provozovatel umožňuje každému registrovanému partnerovi přístup do provizního systému, kde má veškerý přehled nad provedenými transakcemi a může si tak sám zkontrolovat stav svého účtu a počty zprostředkovaných objednávek.

VII. Za nezaplacené či stornované objednávky se provize nevyplácí. Byla-li již vyplacena, bude při příštím vyúčtování odečtena.

VIII. Partner bere na vědomí, že provozovatel nenese jakékoliv náklady na propagaci, kterou partner provedl nebo provádí nebo bude provádět. Veškeré náklady a výdaje při činnosti partnera jsou čistě a jen na straně partnera.

IX. Partner bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost ani náklady za způsob, jakým bude partner příjmy za zprostředkování zákazníků činností partnera danit. Veškeré účetní a daňové záležitosti při činnosti partnera jsou na partnerovi.

Práva a povinnosti uživatele

I. Partner propaguje služby a produkty provozovatele osobně či v zastoupení či prostřednictvím třetí strany, a to tak, aby nepoškodil zájmy a dobré jméno provozovatele. Zároveň využívá takových metod a prostředků, které jsou v souladu se zákony České republiky a dobrými mravy.

II. Partner si je vědom, že nebude používat tzv. SPAM marketing, stejně jako nebude nadměrně spamovat v diskusních fórech a chatech, či prostřednictvím jiných formátů a způsobů sdělování nevyžádaných informací (hromadný email, fax a sms marketing, či poštou nebo letáky), kde by všechny takovéto metody mohly přivodit provozovateli nebo příjemcům újmu jakéhokoliv charakteru, či snížit jeho důvěryhodnost v očích veřejnosti.

Pokud partner využije hromadného oslovení svých uživatelů/zákazníků například formou e-mailu, je nezbytně nutné mít všechny kontakty s jejich jednoznačným souhlasem se zasíláním obchodních sdělení, a to v prokazatelné formě dle zákonů České republiky a v každém takovém e-mailu musí být uveden jednak důvod odkud byl kontakt získán, kdo e-mail rozesílá a odkaz pro okamžité odhlášení. Pokud partner plánuje rozeslat email hromadnou formou na více jak 10 000 kontaktů, informuje o tomto provozvatele.

V případě porušení jakékoliv z výše uvedených podmínek, tak bude partner okamžitě vyloučen z provizního systému a veškerá provize anulována jakožto storno poplatek.

III. Partner souhlasí se zasíláním obchodních sdělní a využívání jeho osobních údajů pro potřeby provizního systému a smyslu celé spolupráce.

IV. Partner nesmí nikde uvádět jiné ceny, než uvádí provozovatel. Stejně tak musí partner rozlišovat mezi pojmem online video-trénink – do kterého je vstup zdarma a bude mít 3 hlavní výuková videa, a placeným 21-denním tréninkem – do kterého je vstup zaplacení členského poplatku 3 990,- Kč.

V. Pokud se provozovatel dozví o protiprávním jednání partnera, je oprávněn tuto skutečnost nahlásit orgánům činným v trestním řízení, případně ÚOOÚ.

VI. Partnerovi je zakázáno registrovat doménu/y první a/nebo druhé úrovně obsahující v libovolném pořadí či v libovolné kombinaci název projektu provozovatele (Síla Sebevědomí), či velmi podobné výrazy, které by komolily projektu jméno, či uváděly návštěvníka v omyl. Dále partner nesmí rozesílat emaily kontaktům, které mu neprojevily patřičný souhlas. Dále partner nesmí uplatňovat nárok na provizi z vlastních objednávek, má-li méně jak 5 konverzí z placeného tréninku.

VII. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah a formu jakým partner propagovaný web propaguje a bude-li to nutné, zakázat mu určitý způsob propagace, je-li dle úvahy provozovatele nevhodná.

Délka trvání a ukončení

I. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

II. Provozovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od této dohody ihned, jakmile partner poruší některou z podmínek uvedených v této dohodě.

III. Tato dohoda obsahuje veškeré ujednání obou smluvních stran.

IV. Veškeré doplnění této dohody musí být učiněny buďto písemně, a nebo změnou těchto obchodních podmínek provizního systému.

V. Vypovězení této dohody je možné oběma smluvníma strana kdykoliv a bez důvodu.

VI. Provozovatel nezodpovídá za případné škody jakéhokoliv charakteru, které by mohly být způsobeny výpadkem, selháním nebo chybou propagovaného webu nebo provizního systému. Provozovatel dále nezodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích stran.

Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost: 18. 3. 2014.

V Praze 18. 3. 2014
Pomáháme uspět s.r.o.